TU Berlin

Fachgebiet AudiokommunikationPublications

Logo Fachgebiet Audiokommunikation

Inhalt des Dokuments

zur Navigation

Publications

Evaluation of Features for Audio-to-Audio Alignment
Zitatschlüssel lerch_Kirchhoff_Lerch_2011
Autor Kirchhoff, Holger and Lerch, Alexander
Seiten 27–41
Jahr 2011
DOI 10.1080/09298215.2010.529917
Journal Journal of New Music Research
Jahrgang 40
Nummer 1
Download Bibtex Eintrag

Navigation

Direktzugang

Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe