TU Berlin

Fachgebiet AudiokommunikationPublications

Logo Fachgebiet Audiokommunikation

Inhalt des Dokuments

zur Navigation

Publications

Shin-Ryoanji: a digital garden
Zitatschlüssel fowler2008b
Autor Michael Fowler
Seiten 33–36
Jahr 2008
Journal Soundscape: The Journal of Acoustic Ecology
Jahrgang 8
Nummer 1
Download Bibtex Eintrag

Navigation

Direktzugang

Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe